Vodogradnja

Zahvaljujući dugogodišnjem angažmanu i iskustvu u izvođenju radova vezanih za vodogradnju te raspolaganju stručnim kadrovima, poznavanju suvremenih tehnologija izvođenja zahvata u vodogradnji, posjedovanju najmodernije građevinske opreme i najsuvremenijih novih strojeva, posebno prilagođenih izvođenju radova u vodnom sektoru, pravi smo i pouzdan partner svakom Naručitelju koji traži kvalitetnu izvedbu radova u planiranom roku uz optimalnu cijenu koštanja radova.

Sektor vodogradnje obuhvaća radove i poslove koji uključuju uređenje vodnih resursa i izgradnju hidrotehničkih objekta, regulaciju vodnih tokova i regulacijskih građevina, izgradnju nasipa za obranu od poplave i brana, melioracijske radove, izgradnju kanalizacijskih kolektora i vodovodnih infrastruktura, izgradnju podzemnih telekomunikacijskih vodova, radove krčenja šiblja i korova, košnju trave te ostale hidrotehničke radove.

Istovremeno smo osposobljeni za intervencije u slučaju obrane od poplave, u svrhu zaštite i spašavanja ljudi, dobara i okoliša u Republici Hrvatskoj.

Zadovoljstvo naših Naručitelja sa načinom i kvalitetom izvedbe radova iz područja vodogradnje dokazuju naši dugogodišnji poslovni odnosi s najznačajnijim društvima iz javnog sektora.

Naši projekti